Taxas

Obteña aquí toda a información necesaria sobre outorgamentos de licenzas e presentación de documentación

Modificación da taxa pola venda ambulante e a súa ordenanza reguladora.

Taxa por abastecemento de auga a domicilio e a sua ordenanza fiscal reguladora.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Prestación del Servicio de Velatorio Municipal

Ordenanza Reguladora da taxa por outorgamento de licenzas urbanísticas:

 • Licenzas de obras maiores 2,5% da base impoñible
 • Licenzas de obras menores 2,5% da base impoñible
 • Licenzas de actividade 100,00 €
 • Cambios de titularidade de licenzas 60,00 €
 • Licenzas de segregación 100,00 €/unidade
 • Agrupación de parcelas 12,00 €
 • Clasificación urbanística de predios 20,00 € por predio solicitado
 • Condicións de edificación 20,00 €
 • Certificados de antigüidade 50,00 €
 • Outros certificados urbanísticos 20,00 €

A cota tributaria incrementarase cos gastos ocasionados pola publicación da exposición ó público do expediente, cando esta sexa preceptiva en virtude de norma legal ou egulamentaria aplicable, en diarios oficiais ou xornais, que serán por conta do suxeito pasivo.

Pódese consultar o texto completo en no seguinte enlace:

Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa pola Expedición de Documentos Administrativos

A taxa á que se refire esta ordenanza fiscal rexerase polas seguintes tarifas:

Epígrafe primeiro: censos de poboación de habitantes
 • Certificacións de empadroamento e veciñanza 1 €
 • Informes de convivencia e residencia 1 €
 • Certificación de padrón histórico (anterior a 1996) 5 €
 • Outras certificacións ou informes non comprendidos en apartados anteriores 5 €
Epígrafe segundo: certificacións e consultas
 • Certificación de acordos municipais 5 €
 • Certificación de acordos municipais anteriores a 2005 10 €
 • Compulsa de documentos, por páxina 1 €
 • Informe de exención do imposto de vehículos de tracción mecánica de vehículos agrícolas 5 €
 • Certificacións de prazas de taxi 5 €
 • Outras certificacións ou informes non comprendidos en apartados anteriores 5 €
Epígrafe terceiro: documentos expedidos polas oficinas municipais
 • Informes testificais 1 €
 • Tarxetas de licenza de tenza animais potencialmente perigosos 10 €
 • Fotocopias de planos 10 €
 • Reprodución de documentos en CD 2 €
 • Outras certificacións non comprendidas en apartados anteriores 10 €
Epígrafe cuarto: outros expedientes ou documentos administrativos

Por cada solicitude de certificación catastral sobre relación de bens do interesado non se aplica a taxa, en consecuencia é gratis.

 • Por cada certificación catastral descritiva e gráfica, con ou sen lindeiros 5 €/por cada unha

A taxa será liquidada no momento en que se reciba a solicitude e será condición previa para a tramitación, expedición do documento ou para efectuar a súa retirada.

Estas tarifas incrementaránse nun 50% cando os interesados solicitasen con carácter urxente a tramitación dos expedientes. 

Pódese consultar o texto completo en no seguinte enlace:

¿Precisas Axuda?

Póñase en contacto co Concello de Esgos dende a nosa páxina de contacto. Atenderémolo coa maior brevedade posible